TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

 

 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport?


Kärt barn ha många namn.


Vi börjar med en förstudie där vi kartlägger vart ni står idag och vad er målbild är med ert hållbarhetsarbete. Vi analyserar vilken rapporteringsstandard som är bäst lämpad för er organisation.


Utifrån förstudien utvecklar vi en workshopserie där vi tillsammans med er bearbetar vilka era intressenter är samt vad som är västligt för er organisation att rapportera på.


Slutligen analyserar vi er insamlade data och hjälper er att upprätta en kärnfull och kommunikativ hållbarhetsrapport.

Hållbarhetskonsult göteborg

Policy & uppförandekod


Har ni många eller inga interna styrdokument? Vi hjälper er att organisera och strukturera det ni behöver.


Beroende på vilken bransch ert företag verkar inom samt mot vilka marknader ni vänder er möter ni olika typer av krav från kunder och intressenter. Vi hjälper er att utforma och förankra rätt policy gällande ert miljö-, arbetsmiljö-, jämställdhets-, och/eller kvalitetsarbete.


Er uppförandekod är vidare ett viktigt verktyg för att säkerställa att era mål och visioner gällande hållbarhet efterlevs av såväl anställda som leverantörer. Vi hjälper er att utforma en uppförandekod specifikt anpassad efter ert produkt/tjänsteutbud och er värdegrund.

Hållbarhetsredovisning

Struktur

 

För att nå och förvalta uppsatta mål krävs en genomtänkt struktur.

 

Vi hjälper er att skapa en struktur som passar er organisation, med rätt verktyg för rätt ändamål, kan alla involverade enkelt förstå och följa upp sin arbetsinsats.

Hållbarhetskonsult Göteborg

FN Global Compact

 

FN Global Compact är världens största initiativ för hållbart företagande med över 10.000 medlemmar i 135 länder. Att delta i initiativet innebär att ni åtar er att följa FNs 10 riktlinjer för hållbart företagande.

 

Ni laddar årligen upp en så kallad COP-rapport (Communication On Progress) där ni redogör för hur ni arbetar med frågor gällande miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och antikorruption.

 

Vi hjälper er genom hela processen och tar fram en kommunikativ rapport som med fördel kan användas för såväl intern som extern kommunikation gällande er hållbarhetsprofil.

Hållbarhetskonsult göteborg

Strategi


Vad är hållbarhet för er?


Oavsett om ni har ett pågående hållbarhetsarbete eller vill utveckla er hållbarhetsprofil är det viktigt att lyfta frågan kring vilka incitamenten är för er verksamhet att arbeta med hållbarhetsfrågor.


Kanske står ni inför en ompositionering, möter nya kund- eller lagkrav eller helt enkelt vill ligga i framkant gällande hållbarhet inom er bransch?


Genom en kartläggning av ert nuvarande hållbarhetsarbete fastställer vi tillsammans med er vad grunden i ert hållbarhetsarbete är samt vilka mål ni bör sikta mot.

Hållbarhetskonsult göteborg

Kommunikation

 

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och strategiskt sätt stärker ert varumärke och gör er konkurrenskraftiga inom er bransch.

 

Vi hjälper er att lyfta fram och utveckla ert kommunikationsarbete såväl internt som externt.

HITTA HIT


Adress: Ingenjörsgatan 8, 411 19 Göteborg

E-post: info@mintkonsultbyra.se

Telefon: 073 - 392 63 41